Lurdská jeskyně - skalní útvar

Lurdská jeskyně - skalní útvar

Pověsti o zázračných uzdraveních na nově vzniklém poutním místě v Lurdech se začaly šířit Evropou. Koncem 19. a začátkem 20. století pronikly i na Jesenicko, kde úcta k Panně Marii Lurdské zakořenila v několika obcích a v roce 1908 se k nim zařadil i Rejvíz, kde pod skalním převisem Josefovy skály byla zbudována Lurdská jeskyně (Lourdes Grotte). Slavnostní otevření se konalo v roce 1909. Není známo, jaká mimořádná událost se v místě u Josefových skal stala. Známá je ale skutečnost, že lidé žijící v nepříznivých drsných podmínkách této horské oblasti dobře věděli o schopnostech nadpřirozené ochrany a uzdravující moci Panny Marie, prostřednictvím vybudovaných svatostánků, symbolů proseb, díků a uctívání se k ní obraceli o pomoc.

Od roku 1909 vznikala tradice vynášení sošky Panny Marie Lurdské k Lurdské jeskyni. Vždy 1. května rejvízský farář Jeroným Pavlík vyzvedl sošku z místního kostela Panny Marie a s procesím věřících  ji vynesl k Lurdské jeskyni, kde ji umístil na kamenný oltář. Od tohoto dne sloužilo místo k upřímné zbožnosti, modlitbám a duchovnímu odpočinku věřících. Dobové pohlednice dokumentují, jak bylo místo skromné, ale účelně a hezky upravené. Místo u Lurdské jeskyně sloužilo pobožnostem vždy do 31. října, kdy pan farář opět s procesím věřících odnesl sošku zpět do kostela Panny Marie na Rejvízu.

Zánik Lurdské jeskyně je spjat s vysídlením německého obyvatelstva a s nástupem nového totalitního režimu v roce 1948. Přes půl století bylo poutní místo zapomenuto. Obrat přišel se zrodem občanského sdružení „Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, kteří se svým programem obnovy zaniklých památek započali s obnovou tohoto poutního místa a to v květnu 2006. Došlo k potřebným úpravám terénu, částečnému odlesnění a vybudování nového přístupového chodníku. Z místních břidlic, kvarcitů a křemenů byl postaven nový oltář. Do parapetu oltáře byly symbolicky zazděny dva kusy bílého mramoru, zbytky dlažby z kaple sv. Anny v Horním Údolí. Nad oltář byl umístěn obraz Panny Marie Lurdské (28.září 2006). Na jaře následujícího roku zde Lesy ČR s.p. zbudovaly lavice k sezení a pan Stanislav Turek z Rejvízu nechal zhotovit popisní ceduli s historickými událostmi Lurdské jeskyně. Pěšina k obnovenému poutnímu místu byla proznačena KČT od turistického rozcestníku Starý Rejvíz. Vedle nového oltáře je v plastové nádobě uložena kronika, kde mohou návštěvníci zaznamenat své dojmy.