Mechové jezírko - naučná stezka

Mechové jezírko - naučná stezka

V roce 1970 byla Správou CHKO Jeseníky otevřena naučná stezka dlouhá 2,2 km. Na trase je 5 zastavení s názornými texty o hlavních fenoménech lokality.

Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko je určena pouze pro pěší návštěvníky!

Největší rašeliniště na severní Moravě typu rozvodnicového vrchoviště s přechody ke slatinám, vzniklo v postglaciálu (před 6 - 7 tisíci lety) a jeho přírodní prostředí se uchovalo díky chladnému klimatu. Ve východní a západní částí se nacházejí jezírka, k Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a živočišstvo s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Důležitým prvkem ochrany je důsledné zamezení vstupu do rezervace mimo turistické cesty. Žádáme proto návštěvníky, aby respektovali jedinečnost této lokality, neničili zařízení naučné stezky a nevstupovali mimo vyhrazené prostory a vyznačené cesty.

Součástí rezervace Rejvíz je rozsáhlý komplex rašelinných luk v prostoru mezi Velkým a malým mechovým jezírkem. Charakteristická je pro ně vysoká hladina podzemní vody a rozsáhlé porosty rašeliníku. Pestrost vegetační struktury tohoto typu luk je určována dominantními druhy – nejčastěji ostřicemi, Skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), Pcháčem potočním (Cirsium rivulare), přesličkami, Tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) a proto jsou louky kolem Rejvízu nejenom mozaikou druhů, ale podle ročních období i pestrou paletou barev. K nejvzácnějším zde patří Ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), Tuřice odchylná (Vignea appropinquata), Tuřice blešní (Vignea pulicaris), Bazanovec kytkokvětý (Nanburgia thyrsiflora), Hladilka obecná (Ophioglossum vulgarum), Mečík střecholistý (Gladiolus imbricatus) a mnohé další.

Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachované přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu. Naučná stezka umožňuje jedinečnost těchto hodnot alespoň zčásti poznat v bezprostředním kontaktu.

Rejvíz Velké mechové jezírko

Díky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné zadržování vody na nepropustném podloží byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Původní smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a byl postupně nahrazen porosty Borovice blatky (Pinus uncinata), která dorůstá do výšky 15 m při stáří maximálně do 200 let. Současně došlo v dalším vývoji k intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny.